Jesteśmy profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy
i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.
 

O Kolegium -> Organizacje

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych jest członkiem Światowej Organizacji Kolegiów i Stowarzyszeń Lekarzy Rodzinnych ( WONCA ).

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce ma swoich przedstawicieli we wszystkich międzynarodowych organizacjach sieciowych lekarzy rodzinnych zgrupowanych w WONCA Europe:

EDUKACJA: EURACT - Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej

JAKOŚĆ OPIEKI: EQuiP - Europejskie Stowarzyszenie ds. Poprawy Jakości w Medycynie Rodzinnej

BADANIA NAUKOWE: EGPRN - Europejska Sieć ds. Badań Naukowych w Medycynie Rodzinnej

PREWENCJA I PROMOCJA ZDROWIA: EUROPREV - Europejska Grupa ds. Prewencji i Promocji Zdrowia w Medycynie Rodzinnej i Praktyce Ogólnej

 
EURACT jest organizacją promującą medycynę rodzinną poprzez dbałość o standardy nauczania dyscypliny. Akademia skupia nauczycieli z 36 państw Europy, z których każde posiada swojego przedstawiciela w Radzie tej organizacji. EURACT jest sukcesorem Grupy Leeuvenhorst, która zasłynęła z pierwszej definicji roli lekarza rodzinnego z 1974 roku. EURACT publikuje dokumenty, stanowiska i opracowania dotyczące nauczania medycyny rodzinnej, a także organizuje, kursy, szkolenia i konferencje. Najbardziej znaną aktywnością organizacji w ostatnim czasie są kursy Leonardo EURACT opracowane we współpracy z niedawno zakończonym projektem Leonardo da Vinci, którego promotorem było Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Przedstawicielem Polski w EURACT jest dr n. med. Adam Windak

 
EQuiP jest organizacją powołaną w roku 1990. Jego głównym celem jest poprawa jakości opieki świadczonej przez lekarzy rodzinnych na naszym kontynencie. Tworzy platformę współpracy lekarzy z różnych krajów, umożliwia wymianę doświadczeń i realizację wspólnych projektów badawczych oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy jakości.
Polskimi delegatami na EQuiP są dr n. med. Zbigniew J. Król i dr n. med. Tomasz Tomasik

 
Głównym celem EGPRN jest promowanie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych przez lekarzy rodzinnych we wszystkich krajach Europy. Podejmuje aktywności, których efektem jest wiele międzynarodowych projektów badawczych. Opracowuje metody badawcze oraz organizuje szkolenia i kursy, podczas których uczestnicy poznają najnowsze narzędzia badawcze wykorzystywane w przeprowadzaniu badań naukowych.
Przedstawicielem Polski w EGPRN jest prof. dr hab. n. med. Witold Lukas.

 
EUROPREV została powołana w Sztokholmie w lipcu 1996 r. Swoje cele realizuje poprzez przegląd dostępnej literatury naukowej dot. profilaktyki i promocji zdrowia, opracowywanie zaleceń i rekomendacji w tym obszarze oraz ich rozpowszechnianie i wdrażanie do praktyki klinicznej. EUROPREV promuje i organizuje wieloośrodkowe badania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki w Europie.
Przedstawicielami Polski w EUROPREV są dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko i dr n. med. Artur Mierzecki

 
 

Copyright 2011 KLRwB

realizacja: T-MATIC Grupa Computer Plus