Jesteśmy profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy
i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.
 

O Kolegium

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP)
Rok założenia 1992

KLRwP powstało w celu opracowania strategii wdrożenia instytucji lekarza rodzinnego do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wśród 34 założycieli Kolegium znaleźli się mi. in. parlamentarzyści ze śp. Senator Zofią Kuratowską i Posłem Markiem Balickim, nauczyciele akademiccy z prof. Maciejem Latalskim, prof. Taduszem Tołłoczko, prof. Tadeuszem Chruścielem i doc. Rafałem Niżankowskim, czy wreszcie menedżerowie ochrony zdrowia i zwykli lekarze, na co dzień pracujący z pacjentami.

Wzorem dla powstającego wówczas stowarzyszenia było Royal College of General Practitioners w Wielkiej Brytanii oraz podobne organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Obecnie KLRwP zrzesza 4 500   lekarzy rodzinnych.

KLRwP, jako jedyna polska organizacja zrzeszająca lekarzy rodzinnych, w 1996, po blisko rocznym procesie oceny działalności zostało przyjęte do Światowej Organizacji Kolegiów i Stowarzyszeń Lekarzy Rodzinnych ( WONCA ).


Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnej w społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić
do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

KLRwP aktywnie uczestniczy w procesie przekształceń systemu ochrony zdrowia. Szczególnym obszarem zainteresowania
jest podstawowa opieka zdrowotna oraz jej zadania i miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Najważniejsze cele KLRwP:

  • Wspieranie lekarzy rodzinnych w wykonywaniu praktyki
  • Wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego lekarzy rodzinnych
  • Kształtowanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej, którego podstawą jest medycyna rodzinna

Realizując swoje cele Kolegium sięga po różnorodne środki i metody. Dbałość o jakość świadczeń medycznych, udzielanych
w praktykach lekarzy rodzinnych była i jest jednym z najważniejszych priorytetów Kolegium. Od 9 lat nasza organizacja systematycznie opracowuje i publikuje wytyczne postępowania w różnych jednostkach i problemach klinicznych, korzystając w tym celu z wiarygodnej metodologii oraz najlepszych dostępnych źródeł i dowodów naukowych. W ślad za wytycznymi przygotowywane są pakiety edukacyjne, zamieszczane na naszej stronie internetowej, z których może skorzystać każdy lekarz, nie tylko członek Kolegium. Organizujemy liczne szkolenia, kursy i konferencje. Niektóre z nich mają charakter cykliczny i na dobre wpisały się
do kalendarza naszych aktywności. Od 11 lat regularnie co miesiąc ukazuje się nasz organ prasowy - pismo "Lekarz Rodzinny",
które w ramach składki otrzymuje każdy członek naszej organizacji. Rozliczne aktywności o charakterze edukacyjnym mamy nadzieję uporządkować dzięki utworzonej Akademii Kształcenia Ustawicznego LANCET, której Kolegium jest współzałożycielem.

Od wielu lat Kolegium propaguje nowoczesne, systematyczne podejście do problemu jakości. Dało temu wyraz organizując Szkołę Tutorów - liderów małych grup lekarzy rodzinnych, wspólnie analizujących i poprawiających jakość świadczonych przez siebie usług. Kolejny krok, to program akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych. Jego osią jest zestaw kilkudziesięciu standardów, jednoznacznie oddzielających praktykę marną od pożądanej. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce to także organizacja o bardzo wyraźnych ambicjach naukowych. Regularnie organizujemy zjazdy, konferencje i kongresy, na których lekarze rodzinni, ale i specjaliści zainteresowani różnymi aspektami podstawowej opieki zdrowotnej, prezentują swój dorobek.

Od kilkunastu lat swoje prace naukowe lekarze mogą publikować też w kwartalniku naukowym naszego Kolegium - "Problemach Medycyny Rodzinnej". Gazeta ta ma dobrze ustaloną pozycję na rynku pism fachowych, czego odzwierciedleniem jest jej najwyższa punktacja w rankingu KBN pośród wszystkich pism publikujących prace z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 
 

Copyright 2011 KLRwB

realizacja: T-MATIC Grupa Computer Plus