Jesteśmy profesjonalnym i naukowym towarzystwem lekarzy rodzinnych konsekwentnie działającym na rzecz budowy
i rozwoju systemu ochrony zdrowia wysokiej jakości, służącego zdrowiu, godności i dobremu samopoczuciu wszystkich ludzi.
 

O Kolegium -> Statut

STATUT KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE

 

Obowiązujący statutu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przyjętego przez Walny Zjazd Delegatów KLRwP.

SPIS TREŚCI

   

PREAMBUŁA

W reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce kluczową rolę pełnić będzie podstawowa opieka zdrowotna, oparta
o instytucję lekarza rodzinnego. Celem jak najszybszego wprowadzenia specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej oraz promocji instytucji lekarza rodzinnego postanawiamy utworzyć "Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce". Swoimi działaniami Kolegium będzie służyć zarówno interesom pacjentów, jak też lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

20 października 1992, Członkowie Założyciele

spis treści...

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce", pełni rolę organizacji profesjonalnej oraz towarzystwa naukowego, w dalszej części tego statutu nazywane jest Kolegium.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działalności Kolegium jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą centralnych władz Kolegium jest miasto Warszawa.

§ 4

Kolegium jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny rodzinnej.

§ 5

Kolegium powstało z inicjatywy lekarzy działających na rzecz medycyny rodzinnej.

§ 6

Kolegium posiada osobowość prawną.

§ 7

Czas trwania Kolegium nie jest ograniczony.

§ 8

 1. Kolegium może tworzyć Oddziały Wojewódzkie i Oddziały Terenowe oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów Kolegium na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszego statutu.
 2. Oddziały Wojewódzkie mogą posiadać osobowość prawną.

 

§ 9

Kolegium może być członkiem zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 10

 1. Kolegium opiera działalność na aktywności swoich członków.
 2. Kolegium do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Kolegium może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Kolegium służy realizacji celów statutowych.

§ 11

 1. Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Główny Kolegium, a zatwierdza Walne Zgromadzenie Kolegium.
 2. Kolegium może posiadać odznaki symbolizujące członkostwo.
 3. Kolegium może wydawać dokument o członkostwie.

spis treści...

Rozdział II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 12

Celem Kolegium jest:

 1. Określenie i kształtowanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce opartej na instytucji lekarza rodzinnego.
 2. Wspieranie lekarza rodzinnego w wykonywaniu jego praktyki.
 3. Kształtowanie medycyny rodzinnej jako specjalności medycznej i dyscypliny naukowej.
 4. Reprezentacja i obrona interesów członków Kolegium.
 5. Oddziaływanie na treści i formy szkolenia przeddyplomowego w zakresie medycyny rodzinnej.
 6. Wyznaczanie kierunków i zasad oraz prowadzenie, ułatwianie i usprawnianie kształcenia podyplomowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz innych zawodów podstawowej opieki zdrowotnej.
 7. Wywieranie wpływu na podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.
 8. Wspieranie aktywności naukowej w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 9. Promocja idei medycyny rodzinnej w Polsce.
 10. Integracja środowiska lekarzy rodzinnych.
 11. Aktywne uczestnictwo w procesach przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce i Europie.

§ 13

Kolegium dąży do realizacji swoich celów, w szczególności przez:

 1. Wyznaczanie i negocjowanie standardów i zasad dotyczących organizacji oraz finansowania podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Ustalanie standardów oceny jakości podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Ustalanie norm i zasad dotyczących programów kształcenia podyplomowego i ustawicznego rozwoju zawodowego w zakresie medycyny rodzinnej.
 4. Promowanie i współtworzenie ośrodków kształcenia lekarzy rodzinnych.
 5. Rekomendowanie kierowników specjalizacji w medycynie rodzinnej.
 6. Prowadzenie akredytacji instytucji szkolących w zakresie medycyny rodzinnej.
 7. Proponowanie i negocjowanie z instytucjami upoważnionymi na podstawie przepisów prawa zasad uzyskiwania specjalizacji i treści egzaminu specjalizacyjnego w zakresie medycyny rodzinnej.
 8. Wspieranie tworzenia i działalności grup rówieśniczo-koleżeńskich.
 9. Publikację materiałów o charakterze pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Finansowanie, organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe w dziedzinie medycyny rodzinnej.
 11. Przyznawanie stypendiów naukowych i szkoleniowych.
 12. Współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej lub dziedzin pokrewnych.
 13. Przygotowanie do akredytacji praktyk lekarzy rodzinnych prowadzonych przez członków Kolegium.
 14. Zapewnienie doradztwa organizacyjnego, prawnego i finansowego lekarzom rodzinnym.
 15. Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności:
 • PKD 73.10 - działalność naukowa,
 • PKD 85.1 - działalności w zakresie ochrony zdrowia,
 • PKD 80.42 - organizowanie szkoleń, zjazdów, konferencji, sympozjów, itp.,
 • PKD 52.47 - sprzedaży książek i wydawnictw naukowych,
 • PKD 52.63 - sprzedaż detaliczna artykułów związanych z promowaniem działalności Kolegium,
 • PKD 22.1 - działalności wydawniczej,
 • PKD 22.2 - działalności poligraficznej,
 • PKD 72.60 - działalność informatyczna,
 • PKD 74.14 - działalności konsultingowej,
 • PKD 74.40 - działalności reklamowej,
 • PKD 63.30 - działalności związanej z turystyką,
 • PKD 92.7 - działalności związanej ze sportem i rekreacją.

spis treści...

Rozdział III

ZASADY CZŁONKOSTWA§ 14

 1. Członkami Kolegium mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Kolegium zrzesza:
      - członków zwyczajnych,
      - członków honorowych,
      - członków wspierających.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

§ 15

Członkiem zwyczajnym Kolegium może być każdy lekarz założyciel Kolegium oraz lekarz posiadający specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej lub w trakcie jej uzyskiwania, który:

 1. Złoży do Zarządu Głównego pisemną deklarację przynależności.
 2. Zostanie przyjęty w poczet członków Kolegium przez Zarząd Główny ze wskazaniem właściwego Oddziału Terenowego mocą uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

§ 16

 1. Zarząd Główny może odmówić przyjęcia w poczet członków Kolegium lekarza, który:
  a. działa na szkodę Kolegium,
  b. popełnił czyn niegodny członka Kolegium.
 2. Od decyzji odmowy przyjęcia podjętej przez Zarząd Główny przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Kolegium, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz Kolegium.
 2. Czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych, organizowanych przez Kolegium.
 3. Korzystania z urządzeń, publikacji, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz innych udogodnień, zgodnie z przepisami ustalanymi przez odpowiednie władze Kolegium.
 4. Korzystania ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w imprezach szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Kolegium.
 5. Ubiegania się o stypendia naukowe i szkoleniowe przyznawane przez Kolegium.
 6. Noszenia odznaki Kolegium oraz używania tytułu członka Kolegium.
 7. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Kolegium.

 

§ 18

 1. Uprawnienia członkowskie ustalone w § 17 ust.1, 4, 5, 7 oraz § 20. 1. mogą zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku:
      1. Uchylania się przez członka Kolegium od obowiązku opłacania składek.
      2. Rażącego i powtarzającego się naruszania obowiązków członkowskich określonych w § 21 ust 1.
 2. Zawieszone uprawnienia podlegają przywróceniu niezwłocznie po usunięciu ich przyczyn.
 3. Zawieszeniu uprawnień oraz przywróceniu pełni praw członkowskich decyduje Prezydium Zarządu Głównego Kolegium w drodze uchwały podjętej po rozpoznaniu sprawy a w uzasadnionych przypadkach uzyskaniu opinii właściwego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 4. Od decyzji o czasowym zawieszeniu uprawnień członkowskich przysługuje odwołanie do pełnego składu Zarządu Głównego Kolegium wniesione w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o zawieszeniu zainteresowanemu członkowi Kolegium.

 

§ 19

Członkiem wspierającym Kolegium może być każdy lekarz oraz osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Kolegium, która zostanie przyjęta w poczet członków Kolegium przez Zarząd Główny mocą uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Osoba prawna działa w Kolegium przez swojego przedstawiciela.

 

§ 20

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem doradczym.
 2. Czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych, organizowanych przez Kolegium.
 3. Korzystania z urządzeń, publikacji, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz innych udogodnień, zgodnie z przepisami ustalanymi przez odpowiednie władze Kolegium.
 4. Korzystania ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w imprezach szkoleniowych i naukowych organizowanych przez Kolegium.
 5. Ubiegania się o stypendia naukowe i szkoleniowe przyznawane przez Kolegium.
 6. Noszenia odznaki Kolegium.

 

§ 21

Członkowie mają obowiązek:

 1. Aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium w tym zwłaszcza:
  Przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w działalności Kolegium.
 2. Regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Kolegium.

 

§ 22

Członkiem Honorowym Kolegium może zostać obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający szczególne zasługi w rozwoju medycyny rodzinnej, rozwoju Kolegium lub na polu współpracy międzynarodowej w dziedzinie medycyny rodzinnej.

 

§ 23

Godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu Głównego.

 

§ 24

Honorowy Członek Kolegium posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 17 punkt 2 do 7. Ponadto Członek Honorowy Kolegium:

 1. Posiada prawo do noszenia odznaki Honorowego Członka Kolegium oraz posiada zaświadczenia potwierdzające honorowe członkostwo w Kolegium.
 2. Jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

 

§ 25

 1. Członkostwo członków zwyczajnych i wspierających ustaje na skutek:
  - dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego.
  - śmierci członka.
 2. Wykluczenie członka Kolegium następuje w wyniku:
  - skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny w przypadku niepłacenia składek przez okres ponad 1 roku mimo pisemnego upomnienia.
  - skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego za działalność na szkodę Kolegium lub popełnienie czynu niegodnego członka Kolegium oraz działalność rażąco sprzeczną z niniejszym statutem lub przepisami prawa.

 

§ 26

Członek wykluczony traci wszystkie uprawnienia wynikające z członkostwa, określone w § 17 i § 20.
§ 27

Członek wykluczony może być ponownie przyjęty na zasadach określonych w § 15, pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.

 

§ 28

Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Kolegium.

spis treści...

Rozdział IV

WŁADZE KOLEGIUM§ 29

Władzami Kolegium są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd Główny.
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

 

§ 30

Władze Kolegium wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym w głosowaniu tajnym na okres 4 lat, czyli okres kadencji. Kadencje władz Kolegium są równoczesne. Poza wyjątkami przewidzianymi w statucie władze kolegium podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 31

W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie jest władne podjąć uchwały z powodu braku wymaganej liczy osób uprawnionych do głosowania, dopuszcza się możliwość ustalenia w tym samym dniu II terminu Zgromadzenia. Dla ważności uchwał podjętych w drugim terminie wymagana jest zwykła większość głosów bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§32

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Kolegium, które może zostać zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

§ 33

 1. W Walnym Zgromadzeniu Kolegium biorą udział delegaci. Delegaci wybierani są na okres jednej kadencji na Walnym Zebraniu Członków Oddziałów Wojewódzkich Kolegium. Szczegółową ordynację wyborczą delegatów ustala Zarząd Główny Kolegium. Ordynacja wyborcza przygotowywana jest przy zachowaniu proporcjonalności reprezentowania członków Kolegium.
 2. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu mającym na celu wybór władz Kolegium z głosem stanowiącym są delegaci, których prawa członkowskie nie zostały ograniczone w trybie § 18 statutu.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem doradczym i opiniodawczym biorą udział:
  1) Członkowie Zarządu Głównego Kolegium, którzy nie zostali wybrani delegatami.
  2) Członkowie wspierający Kolegium.
  3) Zaproszeni goście.

 

§ 34

Walne Zgromadzenie Kolegium w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd Główny co dwa lata. Zarząd Główny zobowiązany jest poinformować Zarządy Wojewódzkie o miejscu, terminie, proponowanym porządku obrad, ordynacji wyborczej, najpóźniej na 60 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 

§ 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Kolegium należy:

 1. Wytyczanie strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Kolegium.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 4. Wybór prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Głównego - z wyłączeniem prezesów Zarządów Wojewódzkich.
 5. Wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Zatwierdzanie planów sprawozdań finansowych oraz uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
 7. Nadawanie godności Honorowego Członka Kolegium.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków.
 9. Uchylanie uchwał zjazdów niższego szczebla niezgodnych ze statutem Kolegium.
 10. Rozwiązywanie Oddziałów Wojewódzkich Kolegium.
 11. Podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania Kolegium oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Kolegium.

 

§ 36

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium może być zwołane:

 1. Z inicjatywy Zarządu Głównego.
 2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. Na wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Kolegium.
 4. Na wniosek podpisany imiennie przez co najmniej 1/5 członków Kolegium.

 

§ 37

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium organizowane jest przez Zarząd Główny, nie wcześniej niż 30 dni, a nie później niż 60 dni od daty doręczenia prawomocnego wniosku.

 

§ 38

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na ostatnie Walne Zgromadzenie, których prawa członkowskie nie zostały ograniczone w trybie § 18 statutu oraz członkowie aktualnego Zarządu Głównego.

 

§ 39

W skład Zarządu Głównego Kolegium wchodzi:

 1. Prezes,
 2. Trzech wiceprezesów (ds. praktyki i systemu opieki zdrowotnej, ds. kształcenia, rozwoju zawodowego i nauki, ds. współpracy międzynarodowej),
 3. Skarbnik,
 4. Prezesi Zarządów Wojewódzkich,
 5. 11 członków.

 

§ 40

 1. Prezes i 15 członków Zarządu Głównego Kolegium wybierani są przez Walne Zgromadzenie Kolegium zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kandydaci proponowani są bezpośrednio przez delegatów.
 2. Na stanowisko prezesa Kolegium może kandydować wyłącznie specjalista medycyny rodzinnej.

 

§ 41

 1. Prezes wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na dwa lata przed końcem kadencji Zarządu Głównego i do czasu wyboru nowego Zarządu Głównego działa jako prezes elekt.
 2. Pierwszy prezes wybierany jest równocześnie z wyborem pierwszego Zarządu Głównego na równoczesne kadencje.

 

§ 42

Urzędujący prezes Zarządu Głównego Kolegium może ubiegać się na funkcję prezesa elekta tylko jeden raz.

 

§ 43

Prezes elekt o ile nie jest członkiem Zarządu Głównego lub jego Prezydium, uczestniczy w ich pracy w roli obserwatora bez prawa głosu stanowiącego.

 

§ 44

Prezes, trzej wiceprezesi, skarbnik i przewodniczący komisji stałych stanowią Prezydium Zarządu Głównego Kolegium. Członkowie Prezydium wybierani są przez Zarząd Główny.

 

§ 45

Do kompetencji Prezesa Kolegium należy:

 1. Wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Kolegium.
 3. Reprezentowanie Kolegium i tworzenie warunków do realizacji jego strategii działania.
 4. Kierowanie pracą Zarządu Głównego Kolegium.
 5. Wspomaganie i koordynowanie pracy prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich.

 

§ 46

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Kolegium na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Kolegium zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 3. Nadzorowanie pracy Zarządów Wojewódzkich oraz podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia Zarządu Wojewódzkiego w trybie § 72 niniejszego statutu.
 4. Rozpatrywanie spraw spornych.
 5. Tworzenie i rozwiązywanie komisji specjalnych, zespołów problemowych, roboczych grup zadaniowych oraz określanie ich regulaminów.
 6. Nadzorowanie działalności finansowej Kolegium, zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Kolegium.
 7. Powoływanie komisji Kolegium oraz zatwierdzanie ich składu proponowanego przez ich przewodniczących.
 8. Uchwalanie ordynacji wyborczej delegatów na Walne Zgromadzenie, regulaminów i instrukcji wewnętrznych Kolegium.
 9. Wnioskowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Kolegium do stowarzyszeń i innych organizacji krajowych i zagranicznych oraz tworzenie fundacji i udział w spółkach prawa handlowego.
 11. Zatrudnianie oraz zwalnianie etatowych pracowników.
 12. Wydawanie i opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących funkcjonowania podstawowych jednostek organizacyjnych Kolegium, uchwalanie wzorcowego statutu Oddziału oraz regulaminu Zarządu Głównego.
 13. Opracowywanie zasad i wydawanie opinii na temat dokształcania i kształcenia się lekarzy rodzinnych.
 14. Wydawanie regulaminów i instrukcji dotyczących zasad prowadzenia działalności finansowo gospodarczej przez władze niższego szczebla.
 15. Podejmowanie uchwał, ustalanie regulaminów i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Kolegium.
 16. Wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej Kolegium.
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie przyznania osobowości prawnej Oddziałom Wojewódzkim.
 18. Ustalanie zasad i trybu przyznawania Zarządom Oddziałów Wojewódzkich upoważnień do dokonywania czynności prawnych.
 19. Decydowanie we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Kolegium.

 

§ 47

Zarząd Główny zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W okresie między posiedzeniami Zarządu pracami Kolegium kieruje Prezes i Prezydium Zarządu Głównego, a ich uchwały podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na jego najbliższym posiedzeniu.

 

§ 48

Uchwały Zarządu Głównego oraz jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.

 

§ 49

W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków Zarządu Głównego, Zarząd Główny ma prawo dokooptować nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków. W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Prezydium, Zarząd Główny dokonuje wyboru na wakującą funkcję spośród swoich członków.

 

§ 50

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu Głównego. Biurem kieruje dyrektor.
 2. Zarząd powołuje dyrektora spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu Głównego.
 3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Kolegium nawiązuje Prezes Zarządu Głównego.
 4. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w biurze pracowników z tym, że zatrudnienie i zwalnianie pracowników na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Prezydium Zarządu Głównego.
 5. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego, jego Prezydium oraz Biura Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§ 51

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech członków, spośród których wybiera zastępcę przewodniczącego.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organów zarządzających Kolegium ani pozostawać z członkami organów zarządzających w stosunku zależności lub podległości.

 

§ 52

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Prowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Kolegium, w tym działalności gospodarczej i finansowej, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolegium.
 4. Występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 5. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Kolegium.
 6. Nadzorowanie działalności Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych a w przypadku zaprzestania ich działalności wnioskowanie o wybór nowego składu komisji.
 7. Uczestnictwo z głosem doradczym w pracach Zarządu Głównego oraz jego Prezydium.
 8. Uchwalanie wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów i nadzorowanie jego przestrzegania.
 9. Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich.

 

§ 53

W miejsce ustępujących członków Głównej Komisji Rewizyjnej przewodniczący tej komisji powołuje wybranych przez siebie członków Kolegium, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 członków z wyboru.

spis treści...

Rozdział V

KOMISJE KOLEGIUM

 

§ 54

Przy Zarządzie Głównym działają stałe komisje Kolegium, których kompetencje określa Zarząd Główny.

 

§ 55

Zarząd Główny może powołać czasowe komisje Kolegium.

 

§ 56

Przewodniczących komisji ustala na wniosek Prezesa Zarząd Główny spośród swojego składu. Nowo wybrani przewodniczący komisji proponują skład osobowy komisji w liczbie od 3 do 7 członków. Skład osobowy komisji Kolegium podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu Głównego. Komisje działają opierając się na regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

 

§ 57

W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji przewodniczącego komisji w trakcie trwania kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród swego grona nowego przewodniczącego komisji.

 

§ 58

Komisje realizują zadania wynikające z wytycznych programowych wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie i Zarząd Główny Kolegium. Komisje przygotowują propozycje strategii i kierunków rozwoju Kolegium w odpowiednich dziedzinach.

spis treści...

Rozdział VI

STRUKTURY WOJEWÓDZKIE KOLEGIUM

 

§ 59

 1. Oddział Wojewódzki powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego Kolegium i obejmuje swoim zasięgiem działania obszar województwa. Na terenie województwa może działać jeden Oddział Wojewódzki.
 2. Oddział Wojewódzki może uzyskać osobowość prawną po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny drogą uchwały.
 3. Siedzibą Oddziału jest miasto wojewódzkie lub inne wskazane w uchwale o jego powołaniu.
 4. W skład Oddziału Wojewódzkiego wchodzą Oddziały Terenowe działające na terenie województwa.
 5. Statut Oddziału Wojewódzkiego oparty jest na wzorcowym statucie Oddziału uchwalonym przez Zarząd Główny.
 6. Oddział Wojewódzki składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz podlega kontroli władz naczelnych Kolegium w zakresie zgodności działalności z:
  - przepisami prawa, statutu Kolegium i statutu Oddziału,
  - uchwałami władz naczelnych Kolegium oraz władz Oddziału,
  - zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym.
 7. Oddział Wojewódzki może tworzyć komisje stosownie do istniejących potrzeb.
 8. Oddział Wojewódzki dysponuje środkami finansowymi na takich samych zasadach jak Zarząd Główny, zaś Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie nimi.

 

§ 60

 1. Władzami Oddziału Wojewódzkiego Kolegium są:
  1) Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego.
  2) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego.
  3) Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Oddziału Wojewódzkiego trwa 4 lata i upływa z dniem zakończenia kadencji Zarządu Głównego.

 

§ 61

 1. Najwyższą władzą wojewódzką Kolegium jest Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego.
 2. Uchwały władz wojewódzkich zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uczestników uprawnionych do głosowania, a jeśli Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego nie jest władny podjąć uchwały z powodu braku wymaganej liczy osób uprawnionych do głosowania, dopuszcza się możliwość ustalenia w tym samym dniu drugiego terminu. Dla ważności uchwał podjętych w drugim terminie wymagana jest zwykła większość głosów bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 62

Zwyczajny Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego zwoływany jest przynajmniej raz na cztery lata przez Zarząd Wojewódzki lub Zarząd Główny Kolegium.
Uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Zjeździe są wszyscy członkowie Kolegium z danego województwa, których prawa członkowskie nie zostały ograniczone w trybie § 18 statutu, zwani dalej członkami Oddziału Wojewódzkiego.

 

§ 63

Zarząd Wojewódzki jest zobowiązany zawiadomić członków o terminie miejscu oraz porządku obrad Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego nie później niż na 1 miesiąc przed terminem Zjazdu.

 

§ 64

 1. Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego może być zwołany:
  1. Z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego.
  2. Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Kolegium.
  3. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
  4. Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
  5. Na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów Terenowych działających w województwie.
 2. Uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe są wszyscy członkowie Kolegium z danego województwa, których prawa członkowskie nie zostały ograniczone w trybie § 18 statutu.

§ 65

Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego jest zwoływany przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego lub Prezesa Zarządu Głównego Kolegium, nie później niż w miesiąc od daty doręczenia prawomocnego wniosku.

 

§ 66

Nadzwyczajny Zjazd Członków Oddziału Wojewódzkiego obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany. Na wniosek 2/3 obecnych porządek obrad może zostać rozszerzony o dodatkowe tematy.

 

§ 67

Prezes Zarządu Wojewódzkiego lub Zarządu Głównego Kolegium jest zobowiązany zawiadomić członków Oddziału Wojewódzkiego o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zjazdu Nadzwyczajnego nie później niż na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 

§ 68

Do kompetencji Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego należy:

 1. Przyjęcie strategii i planu działania Kolegium na terenie województwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezesa i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Kolegium za okres pomiędzy Zjazdami Członków.
 3. Wybieranie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz pozostałych członków Prezydium.
 4. Wybieranie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i określanie jej liczebności.
 5. Decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych dla Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego lub przekazanych mu przez Walne Zgromadzenie Kolegium.
 6. Rozwiązywanie Oddziałów Terenowych Kolegium.
 7. Uchylanie uchwał Oddziałów Terenowych niezgodnych z prawem, statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.

 

§ 69

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kolegium:

 • a. Kieruje bieżącą działalnością Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 • b. Reprezentuje Kolegium na terenie województwa i tworzy warunki do realizacji strategii działania.
 • c. Wspomaga i koordynuje pracę prezesów Oddziałów Terenowych.
 • d. Wykonuje uchwały i decyzje władz wyższego stopnia.

 

§ 70

 1. W skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wchodzi prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik i prezesi Oddziałów Terenowych.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 3. W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ma prawo dokooptować nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków. W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członka Prezydium, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego dokonuje wyboru na wakującą funkcję spośród swoich członków.

 

§ 71

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego:

 • a. Opracowuje i realizuje szczegółowy plan pracy przygotowywany na każdy rok kalendarzowy.Plan pracy wynika
      z uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Województwa.
 • b. Przyjmuje program szkoleń lekarzy rodzinnych.
 • c. Przygotowuje i zatwierdza budżet wojewódzki Kolegium oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji.
 • d. Podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez Prezesa i członków Zarządu.
 • e. Wykonuje inne zadania określone przez władze Kolegium.
 • f. Zarządza majątkiem organizacji na obszarze swego działania, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego.
 • g. Gospodaruje funduszami w ramach zatwierdzonego budżetu oraz funduszami otrzymanymi na zadania zlecone.
 • h. Uchyla uchwały Zarządów Oddziałów Terenowych niezgodne z prawem, statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.
 • i. Organizację działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego określa Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

 

§ 72

 1. Uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, statutem Kolegium, statutem Oddziału lub uchwałami władz naczelnych Kolegium.
 2. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego może być zawieszony przez Prezydium Zarządu Głównego w przypadku:
  1) Zaniechania działalności.
  2) Rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze statutu Kolegium lub statutu Oddziału.
  3) Naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym.
  4) Działania na szkodę Kolegium.
 3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, chyba że nie złożyły wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 4. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezydium Zarządu Głównego powołuje p.o. Prezesa Oddziału Wojewódzkiego, którego zadaniem jest:
  1) Usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie.
  2) Zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego w celu dokonania wyboru nowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego.
 5. Od uchwał Prezydium Zarządu Głównego wymienionych w ust.1-4 zawieszonemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty doręczenia treści uchwały.

 

§ 73

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym struktur wojewódzkich.
 2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
  a. Nadzoruje zgodność działania Prezesa i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ze statutem Kolegium i przepisami prawa.
  b. Sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową władz Oddziału Wojewódzkiego pod względem ich legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.
  c. Przedstawia władzom wojewódzkim Kolegium informacje, zalecenia i wnioski dotyczące działalności Oddziału Wojewódzkiego Kolegium.
  d. Przedstawia Zjazdowi Członków Województwa sprawozdanie ze swej działalności.
  e. Przedstawia Zjazdowi Członków Oddziału Wojewódzkiego ocenę działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Prezesa i Zarządu Wojewódzkiego.
  f. Powołuje ekspertów.
  g. Wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Główną Komisję Rewizyjną.
 3. Wojewódzka Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu opartego na regulaminie wzorcowym.
 4. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 do 4 członków, spośród których wybiera się zastępcę przewodniczącego.
 5. W miejsce ustępujących członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przewodniczący tej komisji powołuje wybranych przez siebie członków Kolegium, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 członków z wyboru.

spis treści...

Rozdział VII

TERENOWE ODDZIAŁY KOLEGIUM

 

§ 74

 1. Terenowe Oddziały Kolegium są powoływane uchwałą Zarządu Głównego Kolegium w rejonach, w których członkowie zwyczajni lub honorowi Kolegium wyrażą gotowość tworzenia Oddziału.
 2. W powiecie może funkcjonować nie więcej niż jeden Oddział Terenowy.
 3. W przypadku, gdy w województwie funkcjonuje tylko jeden Oddział Terenowy jego organy przejmują odpowiednio kompetencje władz Oddziału Wojewódzkiego.

 

§ 75

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego.
 2. Zarząd Oddziału Terenowego.

 

§ 76

Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa 4 lata i upływa z dniem zakończenia kadencji Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

 

§ 77

Najwyższą władzą Oddziału Terenowego Kolegium jest Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego.

 

§ 78

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego zwoływane jest co najmniej raz na cztery lata przez Zarząd Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub Prezesa Kolegium w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc przed terminem Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego.
 2. W przypadku Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonuje się wyborów Zarządu Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego lub Prezes Kolegium jest zobowiązany zawiadomić członków Oddziału Terenowego o terminie, miejscu oraz porządku obrad nie później niż 1 miesiąc przed terminem.

 

§ 79

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego należy:

 1. Wybór Zarządu Oddziału Terenowego.
 2. Udzielenie na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Terenowemu.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Terenowego.
 4. Wytyczanie kierunków stałego podnoszenia kwalifikacji członków Oddziału.
 5. Opracowywanie zasad wdrażania ciągłej poprawy jakości świadczeń, zgodnych ze strategią Kolegium.

 

§ 80

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego biorą udział wszyscy członkowie Oddziału Terenowego.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego podejmowane są w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a jeśli Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego nie jest władne podjąć uchwały z powodu braku wymaganej liczy osób uprawnionych do głosowania, dopuszcza się możliwość ustalenia w tym samym dniu drugiego terminu. Dla ważności uchwał podjętych w drugim terminie wymagana jest zwykła większość głosów bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Terenowego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

§ 81

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego może być zwołane:

 1. Z inicjatywy Zarządu Oddziału Terenowego.
 2. Na wniosek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.
 3. Na wniosek Zarządu Głównego.
 4. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 5. Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 6. Na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków Oddziału Terenowego.

 

§ 82

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego jest zwoływane przez Zarząd Oddziału Terenowego lub prezesa Zarządu Głównego lub Wojewódzkiego Kolegium, w najbliższym możliwym terminie od daty doręczenia członkom prawomocnej uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

 

§ 83

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych osób posiadających prawo głosu.

 

§ 84

Zarząd Oddziału Terenowego lub prezes Zarządu Głównego lub Wojewódzkiego Kolegium jest zobowiązany zawiadomić członków Oddziału o terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego nie później niż na 1 miesiąc przed terminem Zjazdu.

 

§ 85

W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzą:

 1. Prezes,
 2. Wiceprezes,
 3. 3 członków Zarządu.

 

§ 86

Prezes oraz członkowie Zarządu Oddziału wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego. W wypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków Zarządu Oddziału Terenowego Zarząd Oddziału Terenowego ma prawo dokooptować nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków.

 

§ 87

Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:

 1. Reprezentowanie Oddziału Terenowego Kolegium na zewnątrz oraz na obszarze swego działania i występowanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością Oddziału Terenowego Kolegium zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego Kolegium oraz Zjazdu Członków Oddziału Wojewódzkiego i Terenowego.
 3. Ustalanie instrukcji wewnętrznych dotyczących działalności Oddziału.
 4. Składanie okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej Zarządowi Wojewódzkiemu Kolegium jeden raz w roku.
 5. Realizacja celów edukacyjnych, naukowych oraz związanych z podnoszeniem jakości świadczeń, poprzez grupy rówieśniczo - koleżeńskie.
 6. Organizowanie współpracy między grupami rówieśniczo-koleżeńskimi w zakresie ustawicznego dokształcania lekarzy rodzinnych.
 7. Przygotowanie planów działania Oddziału Terenowego.
 8. Tworzenie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz określanie ich zasad działania.

 

§ 88

Posiedzenia Zarządu Oddziału Terenowego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym uczestniczyć mogą przewodniczący grup rówieśniczo - koleżeńskich.

spis treści...

Rozdział VIII

MAJĄTEK KOLEGIUM

 

§ 89

Majątek Kolegium stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne zasoby materiałowe.

 

§ 90

Majątek Kolegium pochodzi z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej.
 4. Dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie.
 5. Dochodów z majątku Kolegium.
 6. Innych wpływów.

 

§ 91

 1. Majątkiem Kolegium zarządza Zarząd Główny i w tym zakresie może udzielać pełnomocnictw.
 2. Zarząd Wojewódzki dysponuje majątkiem Kolegium, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem Zarządu Głównego i ponosi za to odpowiedzialność.
 3. Kompetencje w zakresie dysponowania majątkiem i funduszami Kolegium przez Zarządy Wojewódzkie mogą być rozszerzone lub cofnięte przez Zarząd Główny.

 

§ 92

Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich w proporcjach ustalonych przez Zarząd Główny Kolegium.

 

§ 93

 1. Działalność gospodarcza w Kolegium prowadzona jest według ogólnie obowiązujących zasad.
 2. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony na działalność statutową Kolegium oraz na inwestycje powiększające majątek organizacji.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Kolegium w zakresie praw i obowiązków majątkowych niezbędne jest współdziałanie dwóch z następujących osób: Prezesa Zarządu Głównego, Wiceprezesa Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego.
 4. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio do Oddziałów Wojewódzkich Kolegium mających osobowość prawną.
 5. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 94

 1. Zarząd Główny Kolegium ma prawo w imieniu Kolegium nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości oraz przyjmować darowizny i zapisy.
 2. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Kolegium określają obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy i instrukcje Kolegium.

 

§ 95

 1. Kolegium prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.
 2. Sprawozdania z takiej działalności muszą być dorocznie przedstawiane do akceptacji Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 96

Działalność gospodarcza i finansowa Kolegium jest prowadzona na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

spis treści...

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 97

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Kolegium podejmuje Walne Zgromadzenie Kolegium większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

 

§ 98

Kolegium może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 99

Majątek po zlikwidowanym Kolegium przeznacza się na cele określone w uchwale o jego likwidacji.

spis treści...

 
 

Copyright 2011 KLRwB

realizacja: T-MATIC Grupa Computer Plus